Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις

Πολιτική Cookies

 1. Τι είναι τα cookies;

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε καθώς και την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας (όπως ταυτοποίηση του χρήστη, απομνημόνευση των προτιμήσεων).

 2. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα cookies στην παρούσα ιστοσελίδα;

  Η ιστοσελίδα τοποθετεί cookies για τις κάτωθι λειτουργίες:

  • βασικές λειτουργικότητες όπως

   • εμφάνιση ιστοσελίδας και αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη (π.χ. επιλογή γλώσσας/ χρωμάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης)

   • ασφάλεια του επισκέπτη (π.χ. cookies που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη)

   • κατανομή φορτίου (load balancing),
  • αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης (π.χ. κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας κράτησης).

  • αυθεντικοποίηση του χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου)

  • παροχή πολυμεσικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα τα cookies που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο

  • διαμοιρασμό περιεχομένου μέσω κοινωνικών δικτύων (social media)

  Επίσης τρίτα μέρη τοποθετούν για λογαριασμό της παρούσας ιστοσελίδας cookies για τις κάτωθι λειτουργίες:

  • συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και τον τρόπο που οι επισκέπτες τη χρησιμοποιούν

  • προβολή διαφημίσεων (εντός ή και εκτός της ιστοσελίδας).

 3. Ποια cookies εγκαθιστά η παρούσα ιστοσελίδα;

  Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις κάτωθι κατηγορίες cookies:

  Ονομασία Cookie Σκοπός Διάρκεια
  gat Το χρησιμοποιεί η Google για τα Google Analytics / στατιστικά στοιχεία κίνησης 1 λεπτό
 4. Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα cookies;

  Όλοι οι φυλλομετρητές (web browsers) σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα cookies προκειμένου είτε να διαγράψετε τα cookies μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά στη χρήση των cookies πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η διαγραφή ή η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. κάποια χαρακτηριστικά να μην είναι πλήρως διαθέσιμα). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φυλλομετρητή σας στους κάτωθι συνδέσμους:

  Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics συνολικά, για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε και όχι μόνον την παρούσα, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα.

 5. Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τα cookies;

  Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies, καθώς και του τρόπου αποκλεισμού ή περιορισμού τους μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:

 6. Ενδέχεται να αλλάξει η παρούσα πολιτική;

  Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πιο πρόσφατη τροποποίηση. Σας προτείνουμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα σελίδα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11/07/2022.

  Σημείωση

  Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την παρούσα πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (εφεξής: ΚΕΕΕ), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), με έδρα την Αθήνα (Ακαδημίας, αρ. 6) και έχει ως μέλη της όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, ενημερώνει με την παρούσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 4624/2019), υπό την ιδιότητα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας (σύμφωνα με το άρθ. 87, παρ. 1 ιδ του ν. 4635/2019), ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής της. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικής Υποβολής» (services.businessportal.gr), όπως αυτή έχει υλοποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 3419/2005 και της ΚΥΑ Κ2-4946/2014.

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει και επεξεργάζεται η ΚΕΕΕ;

  Στο πλαίσιο της λειτουργίας της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικής Υποβολής» (services.businessportal.gr εφεξής: Υπηρεσία) η ΚΕΕΕ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα είτε για την είσοδό σας στην Υπηρεσία, είτε προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία και δημοσιότητα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως βάσει των διατάξεων του ν. 3419/2005 και των άρθρων 85 έως 116 του ν. 4635/2019 περί ΓΕΜΗ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός [ΕΕ] 2016/679), του ν. ν. 4624/2019, του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, ν. 3190/1955 περί ΕΠΕ, των άρθρων 43-120 & 130 του ν. 4072/2012 περί ΙΚΕ και των άρθρων 249-294 του ν. 4072/2012 περί προσωπικών εταιρειών, όπως τα ως άνω νομοθετήματα έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  Συγκεκριμένα, τα προσωπικά αυτά δεδομένα είναι τα κάτωθι:

  1. Βασικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, χώρα, πόλη, οδός, αριθμός, διεύθυνση

  2. Μοναδικά αναγνωριστικά: ΑΦΜ, ΑΔΤ, επιθυμητό username, password, αριθμός πληρωμής, ΑΦΜ, αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός ΟΕΕΕ, αριθμός ΣΟΕΛ, αριθμός ΕΛΤΕ

  3. Οικονομικά δεδομένα: τρόπος πληρωμής, ποσό πληρωμής

 2. Σκοποί επεξεργασίας και νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

  Οι σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω της Υπηρεσίας είναι οι κάτωθι:

  • Εγγραφή μη υπόχρεου χρήστη,

  • Διαχείριση αιτημάτων για πιστοποιητικά / αντίγραφα.

  Το σύνολο των ως άνω σκοπών επεξεργασίας βασίζεται στη νομιμοποιητική βάση του δημοσίου συμφέροντος ή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας (άρθρο 6.1 ε ΓΚΠΔ) που έχει ανατεθεί στην ΚΕΕΕ ως Επιμελητηριακή Αρχή.

 3. Τρόπος και πηγές άντλησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Η ΚΕΕΕ συλλέγει δεδομένα από εσάς απευθείας και από τα αρμόδια Επιμελητήρια μέσω ηλεκτρονικής εισαγωγής δεδομένων στην πλατφόρμα services.businessportal.gr.

 4. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

  Η ΚΕΕΕ διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους μόνον όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση της, ήτοι στη ΜΟΔ Α.Ε. για την τήρηση αντιγράφου ασφαλείας και σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας, ήτοι στην εταιρεία Knowledge Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη για την τεχνική υλοποίηση της Υπηρεσίας.

  Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι χρήστες της Υπηρεσίας με έννομο συμφέρον προς λήψη των εγγράφων (αρ. 111 Ν.4635/2019). Επιπλέον, τονίζεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 5. Ασφάλεια δεδομένων

  Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για την ΚΕΕΕ. Ως εκ τούτου, η ΚΕΕΕ προστατεύει τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία των αυτών από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τονίζεται δε ότι οι υπάλληλοι της ΚΕΕΕ, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Τα μέτρα που λαμβάνονται, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 6. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

  Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο έχει γίνει η επεξεργασία τους, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης. Ειδικά ηλεκτρονικό αρχείο των αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων, των εκδοθέντων πιστοποιητικών και αντιγράφων και των σχετικών πληρωμών ισχύει η περίοδος διατήρησής του για πέντε (5) έτη (άρθ. 9 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-4946/15.10.2014).

 7. Τα δικαιώματά σας

  Η ΚΕΕΕ προστατεύει και διασφαλίζει τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας και συγκεκριμένα έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

  1. δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,

  2. δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων,

  3. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι την επαλήθευσή τους (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

  4. δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,

  5. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

  6. δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (να σημειωθεί όταν εάν η διαγραφή τους είναι αδύνατη για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, η ΚΕΕΕ σας ενημερώνει αντιστοίχως)

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτημα στην κάτωθι διεύθυνση: dpo@uhc.gr

  Η απάντηση της ΚΕΕΕ στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστεί παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων η ΚΕΕΕ θα σας ενημερώσει αιτιολογημένα το συντομότερο δυνατό.

  Εάν δεν έχετε απάντηση στο αίτημά σας έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).

 8. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

  Η ΚΕΕΕ δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε στην κατάρτιση προφίλ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 ΓΚΠΔ.

 9. Τροποποιήσεις στις παρούσες πληροφορίες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η ΚΕΕΕ δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές/κανονιστικές μεταβολές, για επιμελητηριακούς σκοπούς ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών του.

  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/07/2022

  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (εφεξής: ΚΕΕΕ), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), με έδρα την Αθήνα (Ακαδημίας, αρ. 6) και έχει ως μέλη της όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, ενημερώνει με την παρούσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 4624/2019), υπό την ιδιότητα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας (σύμφωνα με το άρθ. 87, παρ. 1 ιδ του ν. 4635/2019), ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής της. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της ΥΜΣ - Υπηρεσίας Μιας Στάσης (eyms.businessportal.gr), ήτοι την ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4441/2016)

  1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει και επεξεργάζεται η ΚΕΕΕ;

   Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΥΜΣ - Υπηρεσίας Μιας Στάσης (στο εξής: e-ΥΜΣ) η ΚΕΕΕ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα είτε για την είσοδό σας στην e-YMΣ, είτε προσωπικά δεδομένα που θα υπόκεινται σε επεξεργασία και δημοσιότητα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως βάσει των διατάξεων του ν. 3419/2005 και των άρθρων 85 έως 116 του ν. 4635/2019 περί ΓΕΜΗ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός [ΕΕ] 2016/679), του ν. 4624/2019, του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, ν. 3190/1955 περί ΕΠΕ, των άρθρων 43-120 & 130 του ν. 4072/2012 περί ΙΚΕ και των άρθρων 249-294 του ν. 4072/2012 περί προσωπικών εταιρειών, όπως τα ως άνω νομοθετήματα έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

   Συγκεκριμένα, τα προσωπικά αυτά δεδομένα είναι τα κάτωθι:

   1. Βασικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, επώνυμο μητρός, όνομα συζύγου, επώνυμο συζύγου, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, υπηκοότητα, επάγγελμα, πλήρης διεύθυνση (δήμος, οδός, αριθμός, πόλη, περιοχή, ΤΚ), τηλέφωνο, κινητό, φαξ, e-mail, χώρα, υπογραφή καταστατικού (λήψη συγκατάθεσης μελών για την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων σύμφωνα με το άρθ. 8, παρ. 2.δ του Ν. 4441/2016), υπογραφή (ηλεκτρονική ή με την εισαγωγή στο taxisnet)

   2. Μοναδικά αναγνωριστικά: ΑΦΜ, αριθμός ταυτότητας, εκδούσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης, αριθμός διαβατηρίου, εκδούσα αρχή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου, ημερομηνία λήξης ισχύος, αριθμός άδειας παραμονής, εκδούσα αρχή άδειας, ημερομηνία έκδοσης άδειας, ημερομηνία λήξης άδειας, αριθμός άδειας παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εκδούσα αρχή άδειας, ημερομηνία έκδοσης άδειας, ημερομηνία λήξης άδειας, ΑΜΚΑ, φορέας ασφάλισης, πρώτο έτος ασφάλισης

   3. Χρηματοοικονομικά δεδομένα: τύπος μετοχών, αριθμός μετοχών, ονομαστική αξία μετοχής σε ευρώ

   4. Οικονομικά δεδομένα: Δ.Ο.Υ., σύνολο εισφορών, ποσό πληρωμής, τρόπος πληρωμής

   5. Δεδομένα που σχετίζονται με τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στην εταιρεία: συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, ιδιότητα μέλους, είδος μέλους, εκπροσώπηση και δέσμευση, διάρκεια θητείας σε ΔΣ, κατηγορία και είδος σχέσης.

  2. Σκοποί επεξεργασίας και νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

   Οι σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω της e-ΥΜΣ είναι οι κάτωθι:

   • Είσοδος στην πλατφόρμα eyms.businessportal.gr,

   • Ενέργειες για τη σύσταση νέας εταιρείας (νομικές μορφές: Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.),

   • Προεγγραφή και δέσμευση Επωνυμίας στο ΓΕΜΗ – Μητρώο,

   • Πληρωμή τελών σύστασης εταιρείας,
   • Εγγραφή στο ΓΕΜΗ - Μητρώο (λήψη αριθμού ΓΕΜΗ και σύσταση εταιρείας),
   • Εγγραφή της εταιρείας στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ και απόδοση Α.Φ.Μ,
   • Εγγραφή της εταιρείας στο αρμόδιο Επιμελητήριο.

   Το σύνολο των ως άνω σκοπών επεξεργασίας βασίζεται στη νομιμοποιητική βάση του δημοσίου συμφέροντος ή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας (άρθρο 6.1 ε ΓΚΠΔ) που έχει ανατεθεί στην ΚΕΕΕ ως Επιμελητηριακή Αρχή.

  3. Τρόπος και πηγές άντλησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

   Η ΚΕΕΕ συλλέγει δεδομένα από εσάς απευθείας μέσω ηλεκτρονικής εισαγωγής δεδομένων στην πλατφόρμα e-ΥΜΣ, από το ΓΕΜΗ μέσω διασύνδεσης της πλατφόρμας e-ΥΜΣ με την πλατφόρμα www.businessregistry.gr και από την ΑΑΔΕ μέσω διασύνδεσης της πλατφόρμας e-ΥΜΣ με την πλατφόρμα Τaxisnet.

  4. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

   Η ΚΕΕΕ διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους μόνον όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση της, ήτοι στη ΜΟΔ Α.Ε. για την τήρηση αντιγράφου ασφαλείας και σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας, ήτοι στην εταιρεία Knowledge Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη για την τεχνική υλοποίηση της e-ΥΜΣ.

   Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων δύνανται να αποτελούν τα αρμόδια εκάστοτε Επιμελητήρια, η ΑΑΔΕ, η Τράπεζα Πειραιώς και το Μητρώο ΓΕΜΗ. Επιπλέον, τονίζεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

  5. Ασφάλεια δεδομένων

   Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για την ΚΕΕΕ. Ως εκ τούτου, η ΚΕΕΕ προστατεύει τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία των αυτών από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τονίζεται δε ότι οι υπάλληλοι της ΚΕΕΕ, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Τα μέτρα που λαμβάνονται, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

  6. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

   Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο έχει γίνει η επεξεργασία τους, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

  7. Τα δικαιώματά σας

   Η ΚΕΕΕ προστατεύει και διασφαλίζει τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας και συγκεκριμένα έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

   1. δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,

   2. δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων,

   3. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι την επαλήθευσή τους (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

   4. δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,

   5. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

   6. δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (να σημειωθεί όταν εάν η διαγραφή τους είναι αδύνατη για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, η ΚΕΕΕ σας ενημερώνει αντιστοίχως)

   Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτημα στην κάτωθι διεύθυνση: dpo@uhc.gr

   Η απάντηση της ΚΕΕΕ στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστεί παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων η ΚΕΕΕ θα σας ενημερώσει αιτιολογημένα το συντομότερο δυνατό.

   Εάν δεν έχετε απάντηση στο αίτημά σας έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).

  8. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

   Η ΚΕΕΕ δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε στην κατάρτιση προφίλ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 ΓΚΠΔ.

  9. Τροποποιήσεις στις παρούσες πληροφορίες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

   Η ΚΕΕΕ δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές/κανονιστικές μεταβολές, για επιμελητηριακούς σκοπούς ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών του.

   Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/07/2022